صحيفه سجاديه
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 • نيايش عيد قربان ‌و‌ جمعه   
 • 1389-08-01 9:11:48  
 • تعداد بازدید : 142   
 • ارسال به دوستان
 •  
 •  
 • نيايش عيد قربان ‌و‌ جمعه

  دعاى ‌آن‌ حضرت عليه السلام است ‌در‌ روز عيد قربان ‌و‌ روز جمعه  


  •    بار خدايا، امروز روزى است مبارك ‌و‌ فرخنده، ‌و‌ مسلمانان ‌بر‌ كرانه هاى زمينت ‌در‌ اجتماعات گرد آمده، برخى خواهان آمرزشند، برخى طالب پاداشند، برخى ‌به‌ رحمتت مشتاقند، برخى ‌از‌ عذابت نگرانند، ‌و‌ ‌تو‌ بيناى نيازهاى آنانى، ‌پس‌ ‌به‌ جود ‌و‌ كرمت ‌از‌ ‌تو‌ ‌مى‌ خواهم ‌كه‌ ‌بر‌ محمد ‌و‌ خاندانش درود فرستى، ‌و‌ ‌بر‌ ‌تو‌ آسان است ‌كه‌ درخواستم ‌را‌ قرين اجابت سازى.

  •    بار خدايا، پروردگارا، پادشاهى ‌از‌ ‌آن‌ توست، سپاس ويژه توست ‌و‌ هيچ خدايى ‌جز‌ ‌تو‌ نيست، تويى ‌آن‌ بردبار بخشنده، مهربان نعمت دهنده، شكوهمند فرارتبه، تويى ‌آن‌ خدايى ‌كه‌ آسمانها ‌و‌ زمين ‌را‌ پديد آورده.
  •    بار خدايا، ‌از‌ ‌تو‌ ‌مى‌ خواهم، هرگاه ميان بندگان ‌با‌ ايمانت خيرى، ‌يا‌ عافيتى، ‌يا‌ بركتى، تقسيم كنى، ‌يا‌ توفيق طاعتشان دهى، ‌يا‌ ‌در‌ نزد خود پايه ‌و‌ مرتبه شان ‌را‌ فرا برى، ‌يا‌ خيرى ‌از‌ خيرات دنيا ‌و‌ آخرت ارزانيشان دارى، بهره ‌و‌ نصيب ‌من‌ ‌را‌ ‌از‌ ‌آن‌ بسيار گردانى.

  •    بار خدايا، فرمانروايى ‌از‌ ‌آن‌ توست، سپاس ويژه ‌ى‌ توست ‌و‌ هيچ خدايى ‌جز‌ ‌تو‌ نيست، ‌از‌ ‌تو‌ ‌مى‌ خواهم ‌كه‌ ‌بر‌ محمد بنده ‌ى‌ خود، پيامبر خود، دوست خود برگزيده ‌و‌ انتخاب شده ‌از‌ ميان آفريدگانت ‌و‌ ‌بر‌ خاندان محمد، ‌آن‌ نيكان ‌و‌ پاكان ‌و‌ برگزيدگان درود فرستى، درودى ‌كه‌ ‌جز‌ ‌تو‌ ‌آن‌ ‌را‌ شمار نتواند، ‌و‌ ‌ما‌ ‌را‌ ‌در‌ زمره ‌ى‌ بندگان شايسته ‌ى‌ ‌با‌ ايمانت ‌در‌ آورى، ‌كه‌ ‌در‌ اين روز ‌تو‌ ‌را‌ ‌مى‌ خوانند- ‌اى‌ پروردگار جهانيان- ‌و‌ ‌ما‌ ‌و‌ ايشان ‌را‌ بيامرزى، ‌كه‌ ‌تو‌ ‌بر‌ ‌هر‌ كار توانايى.

  •    بار خدايا، حاجتم ‌را‌ ‌به‌ پيشگاهت آوردم، ‌و‌ امروز بار نيازمندى ‌و‌ ‌بى‌ چيزى ‌و‌ ‌بى‌ نواييم ‌را‌ ‌به‌ درگاهت افكندم، ‌و‌ ‌به‌ آمرزش ‌و‌ رحمتت بيشتر ‌از‌ كردارم اعتماد دارم، چرا ‌كه‌ آمرزش ‌و‌ رحمتت گسترده ‌تر‌ است ‌از‌ گناهانم، ‌پس‌ ‌بر‌ محمد ‌و‌ خاندانش درود فرست ‌و‌ همه ‌ى‌ خواسته هايم ‌را‌ روا گردان، ‌كه‌ ‌تو‌ ‌بر‌ ‌آن‌ توانايى، ‌و‌ ‌مى‌ توانى ‌به‌ آسانى رواسازى، ‌من‌ ‌به‌ درگاهت نيازمندم، ‌و‌ ‌تو‌ ‌از‌ ‌من‌ ‌بى‌ نيازى، ‌هر‌ نيكى ‌كه‌ مرا رسيده، ‌جز‌ ‌از‌ سوى ‌تو‌ نرسيده ‌و‌ ‌هر‌ گزندى ‌از‌ ‌من‌ دور شده، كسى ‌جز‌ ‌تو‌ دور نگردانده، ‌و‌ ‌در‌ كار دنيا ‌و‌ آخرتم نمى باشم ‌جز‌ ‌به‌ ‌تو‌ دلبسته.

  •    بار خدايا، ‌هر‌ ‌كس‌ بار ‌مى‌ بندد، آماده ‌مى‌ شود، كمر ‌مى‌ بندد، آهنگ سفر ‌مى‌ كند، ‌تا‌ ‌به‌ نزد مخلوقى رود بدين اميد ‌كه‌ جايزه ‌و‌ صله ‌و‌ مال ‌و‌ منالى ‌به‌ دست آرد، ‌و‌ ‌من‌ امروز، مولايم! بار ‌مى‌ بندم، آماده ‌مى‌ شوم، كمر ‌مى‌ بندم، آهنگ سفر ‌مى‌ كنم ‌كه‌ ‌به‌ درگاهت آيم، بدين اميد ‌كه‌ عفو ‌و‌ بخشش ‌و‌ صله ‌و‌ جايزه ‌ات‌ ‌را‌ ‌به‌ چنگ آرم.

  •    بار خدايا، ‌بر‌ محمد ‌و‌ خاندانش درود فرست ‌و‌ اميدم ‌را‌ نااميد مكن امروز، ‌اى‌ آنكه ‌در‌ خواست درخواست كنندگان، ‌به‌ رنجت نمى افكند، ‌و‌ بخشش، توانگريت ‌را‌ نمى كاهد، ‌كه‌ ‌من‌ امروز ‌به‌ اتكاى كار شايسته ‌ام‌ ‌به‌ نزدت نيامده ام، ‌و‌ ‌به‌ شفاعت هيچ مخلوق، ‌جز‌ شفاعت محمد ‌و‌ خاندانش- ‌كه‌ درود ‌و‌ سلامت ‌بر‌ ‌او‌ ‌و‌ ‌بر‌ آنان باد- ‌دل‌ نبسته ام.

  •    خداوندا، ‌به‌ درگاهت آمده ‌ام‌ ‌در‌ حالى ‌كه‌ ‌به‌ جرمم، ‌و‌ ‌به‌ ستمى ‌كه‌ ‌بر‌ خود روا داشته ام، اقرار ‌مى‌ كنم، ‌به‌ پيشگاهت آمده ‌ام‌ ‌كه‌ ‌به‌ عفو عظيمت ‌كه‌ بدان خطاكاران ‌را‌ ‌مى‌ بخشى اميد بسته ‌ام‌ خطاكارانى ‌كه‌ زمانى دراز ‌به‌ تبهكارى سرگرم بوده اند، اما باز رحمت ‌و‌ آمرزشت ‌را‌ ‌از‌ آنان دريغ نمى دارى.

  •    اى خدايى ‌كه‌ درياى رحمتت گسترده است ‌و‌ بخششت فزاينده، ‌اى‌ بزرگ ‌و‌ فرا رتبه، ‌اى‌ گشاده دست ‌و‌ بخشنده، ‌بر‌ محمد ‌و‌ خاندانش درود فرست ‌و‌ رحمتت ‌را‌ نصيبم ساز، مرا ‌به‌ مهرت بنواز ‌و‌ ‌با‌ آمرزشت نما دمساز.

  •    بار خدايا، اين جايگاه (جايگاه نماز عيد ‌و‌ جمعه) جايگاه خلفاى ‌تو‌ ‌و‌ برگزيدگان توست، جايگاه رفيع امنايت، ‌كه‌ ويژه ‌ى‌ آنان ساخته ‌اى‌ ‌و‌ ديگران ربوده اند، ‌و‌ اين تقدير توست، ‌و‌ فرمانت مغلوب نمى گردد، ‌و‌ ‌از‌ تدبير محتومت ‌به‌ ‌هر‌ گونه ‌كه‌ بخواهى، ‌و‌ ‌تا‌ ‌هر‌ زمان بخواهى، ‌در‌ نمى گذرد، ‌تو‌ ‌به‌ تقديرت داناترى ‌و‌ ‌در‌ اداره ‌ى‌ امور آفريدگانت متهم نمى باشى.
  •    ‌تا‌ آنكه برگزيدگان ‌و‌ خلفايت مقهور ستم شدند ‌و‌ حقشان ‌را‌ ربوده اند، اكنون ‌مى‌ نگرند ‌كه‌ احكامت دگرگون گشته، كتابت ‌به‌ ديگر سو افتاده، فرايضت ‌از‌ روش شريعتت تحريف شده، ‌و‌ سنتهاى پيامبرت متروك ‌به‌ ‌جا‌ مانده.

  •    بار خدايا، دشمنان ايشان، ‌از‌ پيشينيان ‌و‌ پسينيان، ‌و‌ ‌هر‌ ‌كه‌ راضى است ‌به‌ كرده ‌ى‌ آنان ‌و‌ دوستان ‌و‌ پيروانشان را، گرفتار لعنتت گردان.

  •    بار خدايا، ‌بر‌ محمد ‌و‌ خاندانش درود فرست، ‌كه‌ ‌تو‌ بزرگوارى ستوده ‌مى‌ باشى، چونان درودها ‌و‌ بركات ‌و‌ تحياتى ‌كه‌ ‌بر‌ برگزيدگانت، ابراهيم ‌و‌ خاندان ابراهيم فرستادى، ‌و‌ ‌در‌ گشايش ‌و‌ آسايش ‌و‌ تأييد ‌و‌ تمكينشان، شتاب فرماى.

  •    بار خدايا، مرا ‌از‌ كسانى قرار ‌ده‌ ‌كه‌ ‌به‌ يكتايى ‌ات‌ ‌سر‌ فرود آوردند، ‌به‌ ‌تو‌ گرويدند، پيامبرت ‌را‌ تصديق كردند، ‌و‌ امامان ‌را‌ ‌به‌ پيشوايى پذيرفتند، امامانى ‌كه‌ اطاعتشان ‌را‌ فريضه ساختى ‌و‌ مناديان ايمان ‌به‌ سوى ‌تو‌ ‌و‌ پيامبرت هستند، آمين، ‌اى‌ پروردگار جهانيان.

  •    بار خدايا، خشمت ‌را‌ ‌جز‌ بردباريت، سخطت ‌را‌ ‌جز‌ عفوت، عذابت ‌را‌ ‌جز‌ رحمتت باز نگرداند، ‌و‌ مرا ‌جز‌ تضرع ‌و‌ زارى ‌به‌ درگاهت ‌از‌ كيفرت نرهاند، ‌پس‌ ‌بر‌ محمد ‌و‌ خاندان محمد درود فرست ‌و‌ ‌به‌ قدرتت ‌كه‌ مردگان ‌را‌ بدان زنده ‌مى‌ كنى ‌و‌ سرزمنيهاى مرده ‌را‌ حيات ‌مى‌ بخشى، ‌در‌ كار ‌ما‌ گشايش پديد آور.

  •    بار خدايا، ‌به‌ اندوه مميرانم، ‌تا‌ دعايم ‌را‌ مستجاب فرمايى، ‌و‌ آگاهم سازى ‌كه‌ دعايم ‌را‌ اجابت كردى، ‌تا‌ زنده ‌ام‌ طعم عافيت ‌را‌ بچشانم ‌و‌ دشمنكام مگردانم، اختيارم ‌را‌ ‌در‌ دست دشمنم منه، ‌و‌ ‌او‌ ‌را‌ ‌بر‌ ‌من‌ سلطه مده.

  •    بار خدايا، اگر بلندم كنى كيست ‌كه‌ پستم كند؟ ‌و‌ اگر پستم كنى كيست ‌كه‌ بلندم كند؟ اگر گرامى ‌ام‌ دارى ‌چه‌ كسى خوارم كند، ‌و‌ اگر خوارم كنى ‌چه‌ كسى گرامى ‌ام‌ دارد؟ اگر عذابم كنى كيست ‌كه‌ ‌بر‌ ‌من‌ مهر آرد، ‌و‌ اگر هلاكم كنى كيست ‌كه‌ ‌به‌ دفاع ‌از‌ بنده ‌ات‌ برخيزد؟ ‌يا‌ ‌تو‌ ‌را‌ ‌از‌ كار ‌او‌ پرسد؟ ‌و‌ ‌من‌ ‌بى‌ ترديد ‌مى‌ دانم ‌كه‌ ‌در‌ حكمت ستم ‌و‌ ‌در‌ انتقامت شتابى نيست، چون كسى ‌در‌ كارى شتاب ‌مى‌ كند ‌كه‌ ‌مى‌ ترسد ‌از‌ كفش برود، ‌و‌ كسى ستم ‌مى‌ ورزد ‌كه‌ ناتوان باشد، ‌و‌ ‌تو‌ ‌اى‌ خداى ‌من‌ ‌از‌ اينگونه امور ‌بى‌ نهايت فراترى!

  •    بار خدايا، ‌بر‌ محمد ‌و‌ خاندان محمد درود فرست ‌و‌ مرا هدف تير بلا ‌و‌ آماج گرفتاريها مگردان، مهلتم ‌ده‌ ‌و‌ ‌از‌ اندوهم وارهان، ‌از‌ خطاهايم ‌در‌ گذر ‌و‌ مبتلايم مكن ‌به‌ بلايى ‌پس‌ ‌از‌ بلايى ديگر، ‌كه‌ خود ‌بر‌ ناتوانيم، ‌بر‌ بيچارگيم، ‌بر‌ زاريم ‌به‌ درگاهت بينايى.

  •    بار خدايا، امروز ‌از‌ خشمت ‌به‌ ‌تو‌ پناه ‌مى‌ جويم، ‌پس‌ ‌بر‌ محمد ‌و‌ خاندانش درود فرست ‌و‌ پناهم ده.

  •    امروز ‌از‌ سخطت ‌به‌ درگاهت زنهار ‌مى‌ خواهم، ‌پس‌ ‌بر‌ محمد ‌و‌ خاندانش درود فرست ‌و‌ زنهارم ده.

  •    و ايمنى ‌از‌ عذابت ‌را‌ ‌از‌ ‌تو‌ مسألت ‌مى‌ نمايم، ‌پس‌ ‌بر‌ محمد ‌و‌ ‌آل‌ درود فرست، ‌و‌ مرا پناه ده.

  •    از ‌تو‌ ‌مى‌ خواهم رهنمايم باشى، ‌پس‌ ‌بر‌ محمد ‌و‌ خاندانش درود فرست ‌و‌ راه ‌را‌ نشانم ده.

  •    از ‌تو‌ ‌مى‌ خواهم ياورم باشى، ‌پس‌ ‌بر‌ محمد ‌و‌ خاندانش درود فرست ‌و‌ ياريم ده.

  •    از ‌تو‌ ‌مى‌ خواهم ‌بر‌ ‌من‌ رحمت آورى، ‌پس‌ ‌بر‌ محمد ‌و‌ خاندانش درود فرست ‌و‌ رحمم كن.

  •    از ‌تو‌ ‌مى‌ خواهم ‌بى‌ نيازم سازى، ‌پس‌ ‌بر‌ محمد ‌و‌ خاندانش درود فرست ‌و‌ ‌بى‌ نيازم ساز.

  •    از ‌تو‌ ‌مى‌ خواهم روزيم دهى، ‌پس‌ ‌بر‌ محمد ‌و‌ خاندانش درود فرست ‌و‌ روزيم ده.

  •    از ‌تو‌ ‌مى‌ خواهم ياريم دهى، ‌پس‌ ‌بر‌ محمد ‌و‌ خاندانش درود فرست ‌و‌ ياريم ده.

  •    از ‌تو‌ ‌مى‌ خواهم گناهان گذشته ‌ام‌ ‌را‌ بيامرزى، ‌پس‌ ‌بر‌ محمد ‌و‌ خاندانش درود فرست ‌و‌ بيامرزم.

  •    از ‌تو‌ ‌مى‌ خواهم ‌از‌ گناه مصونم دارى، ‌پس‌ ‌بر‌ محمد ‌و‌ خاندانش درود فرست ‌و‌ ‌از‌ گناه مصونم دار، ‌كه‌ اگر ‌تو‌ اراده فرمايى هرگز ‌به‌ كارى ‌كه‌ ناخوشايند توست باز نمى گردم.

  •    اى پروردگار من! ‌اى‌ خداى مهربانم! ‌اى‌ بسيار بخشنده! ‌اى‌ شكوهمند ‌و‌ فرارتبه! ‌بر‌ محمد ‌و‌ خاندانش درود فرست ‌و‌ همه ‌ى‌ آنچه ‌را‌ ‌از‌ ‌تو‌ خواسته ام، ‌و‌ ‌از‌ ‌تو‌ طلبيده ام، ‌و‌ براى ‌آن‌ روى ‌به‌ ‌تو‌ آورده ‌ام‌ اجابت كن، مقدر كن، حكم كن، امضا كن، ‌و‌ خيرم ‌را‌ ‌در‌ آنچه ‌از‌ خواسته هايم ‌بر‌ آورده ‌مى‌ سازى قرار ده، ‌و‌ مرا ‌در‌ ‌آن‌ بركت ده، ‌و‌ ‌با‌ عطايش ‌بر‌ ‌من‌ منت نه.
  •    ‌در‌ آنچه عطايم ‌مى‌ كنى نيكبختم ساز، ‌و‌ ‌با‌ افزايش بخشش ‌و‌ احسانت مرا بنواز، ‌كه‌ كه ‌تو‌ فراخى بخشى ‌و‌ كرامتمند ‌و‌ آنچه مرا ‌مى‌ دهى ‌به‌ سعادت ‌و‌ نعمت آخرتم پيوند، ‌اى‌ مهربانترين مهر گستران.
  •    (آنگاه ‌پس‌ ‌از‌ پايان دعا ‌هر‌ ‌چه‌ ‌در‌ نظر دارى ‌از‌ خدا بخواه ‌و‌ هزار بار ‌بر‌ پيامبر ‌و‌ خاندانش صلوات بفرست، ‌كه‌ ‌آن‌ حضرت عليه السلام اين چنين ‌مى‌ كرد)

   
  نام :
  نام خانوادگی :
  ایمیل :
   
  متن :
  متوسط امتیاز :
  %0
  تعداد آراء :
  0
  امتیاز شما :