صحيفه سجاديه
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 • از دعاهاى امام عليه السلام است در‌ دور ساختن مكر ‌و‌ فريب دشمنان ‌و‌ بازگردانيدن سختى ايشان   
 • ارسال به دوستان
 •  
 •  
 • از دعاهاى امام عليه السلام است در‌ دور ساختن مكر ‌و‌ فريب دشمنان ‌و‌ بازگردانيدن سختى ايشان

  ̶    اى معبود من‌ هدايتم كردى پس‌ به‌ كار بيهوده مشغول شدم، ‌و‌ پندم دادى پس‌ دادى پس‌ سخت دل گشتم، ‌و‌ نعمت نيكو عطايم نمودى پس‌ (تو را) نافرمانى كردم سپس شناختم آنچه را‌ (از من) برگردانده اى گاهى كه‌ ‌آن (گناه) را‌ به‌ من‌ شناساندى پس‌ طلب آمرزش نمودم آمرزيدى پس‌ دوباره نافرمانى كردم ‌و‌ تو‌ پوشاندى پس‌ اى خداى من‌ تو‌ را‌ است سپاس،

  ̶    من خود را‌ در‌ دره هاى فساد ‌و‌ تباهى افكندم، ‌و‌ در‌ راههاى سخت نابودى فرود آمدم، ‌و‌ در‌ ‌آن دره ها به‌ غلبه ها ‌و‌ سخت گيريهايت ‌و‌ به‌ فرود آمدن در‌ آنها به‌ عذابهايت روبرو شدم،

  ̶    و دستاويزم به‌ سوى تو‌ يگانه دانستن تست ‌و‌ وسيله ام آنست كه‌ چيزى را‌ با‌ تو‌ شريك ‌و‌ انباز نگردانيده ام، ‌و‌ با‌ تو‌ معبودى (ديگر) فرانگرفته ام، ‌و‌ با‌ جانم به‌ سوى (رحمت) تو‌ گريخته ام، ‌و‌ به‌ سوى تو‌ است گريزگاه (هر) بدكار، ‌و‌ پناهگاه كسى كه‌ بهره اش را‌ تباه كرده ‌و‌ پناهنده گشته (نيز) به‌ سوى تست،

  ̶    پس چه بسا دشمنى كه‌ بر‌ من‌ شمشيرش را‌ از‌ روى دشمنى از‌ غلاف بيرون آورد، ‌و‌ دم كار ‌و‌ بزرگ خود را‌ براى من‌ تيز نمود، ‌و‌ طرف تيزى ‌آن را‌ برايم نازك گردانيد ‌و‌ زهرهاى كشنده اش را‌ براى من‌ با‌ آب درهم كرد، ‌و‌ مرا آماج تيرهايش كه‌ از‌ هدف ‌و‌ نشانه نمى گذرد قرار داد ‌و‌ چشم زير نظر گرفتنش از‌ من‌ نخفت، ‌و‌ در‌ دل گذراند كه‌ شر ‌و‌ بدى به‌ من‌ برساند ‌و‌ از‌ آب بسيار تلخ تلخى ‌آن شر ‌و‌ بدى كه‌ نمى شود آشاميد آبم دهد،

  ̶    پس تو‌ اى معبود من‌ ناتوانيم را‌ از‌ زير بار رفتن رنجهاى گران ناظر بودى، ‌و‌ از‌ انتقام كشيدن از‌ كسى كه‌ در‌ جنگيدنش قصد من‌ كرده، ‌و‌ تنهائيم را‌ در‌ برابر بسيارى عدد ‌و‌ شماره ‌ى‌ كسى كه‌ با‌ من‌ قصد بد نموده، ‌و‌ براى گرفتار ساختنم در‌ آنچه فكر ننموده ‌و‌ از‌ ‌آن بيخبرم در‌ كمين نشسته ديدى،

  ̶    پس به‌ يارى كردنم آغاز نمودى ‌و‌ پشتم را‌ به‌ نيرويت محكم ‌و‌ استوار گردانيدى، آنگاه تيزى ‌و‌ برندگى او‌ را‌ شكستى ‌و‌ پس‌ از‌ آنكه در‌ گروهى (همراهان) بسيار بود او‌ را‌ تنها گذاشتى، ‌و‌ مرا بر‌ او‌ پيروزى نمودى، ‌و‌ آنچه (از سلاح گرم ‌و‌ سرد) نشانه گيرى كرده بود بر‌ خودش برگرداندى، ‌و‌ در‌ حاليكه خشمش را‌ بهبودى نداده ‌و‌ كينه اش فرو ننشسته او‌ را‌ بازگرداندى (آنگاه از‌ روى خشم) سر‌ انگشتان خود را‌ به‌ دندان گزيد ‌و‌ روى برگردانيد در‌ حالى كه‌ سپاهيانش آنچه به‌ او‌ وعده داده بودند تخلف نمودند،

  ̶    و چه بسيار ستمگرى كه‌ با‌ مكرهايش به‌ من‌ ستم كرد، ‌و‌ و دام شكارهايش را‌ برايم برپا نمود، ‌و‌ جستجوى مراقبت ‌و‌ نگهبانيش را‌ بر‌ من‌ گماشت، ‌و‌ در‌ كمين من‌ نشست مانند در‌ كمين نشستن درنده ‌و‌ چشم به‌ راه بودنش براى به‌ دست آوردن فرصت براى شكارش، در‌ حاليكه خوشروئى ‌و‌ چاپلوسى را‌ برايم آشكار مى ساخت، ‌و‌ با‌ خشم سخت به‌ من‌ مى نگريست،

  ̶    پس چون اى خداى من‌ كه‌ منزه ‌و‌ برترى فساد ‌و‌ تباهى قصد او‌ را، ‌و‌ زشتى آنچه را‌ پنهان داشته ديدى، او‌ را‌ با‌ مغز سر‌ در‌ گودالى كه‌ براى شكار كنده بود نگونسار كردى، ‌و‌ در‌ پرتگاه گودالش بازگردانيدى، تا‌ پس‌ از‌ سركشيش با‌ ذلت ‌و‌ خوارى در‌ بند دامى كه‌ مى انديشيد مرا در‌ ‌آن بيند درآمد، ‌و‌ اگر رحمت ‌و‌ مهربانى تو‌ نبود ‌و‌ نزديك بود آنچه به‌ او‌ فرود آمد بر‌ من‌ فرود آيد،

  ̶    و چه بسيار حسودى كه‌ به‌ سبب من‌ غصه ‌ى‌ او‌ گلوگيرش شد ‌و‌ سختى خشمش از‌ من‌ در‌ گلويش گرفت، ‌و‌ با‌ نيش زبانش مرا آزار رسانيد، ‌و‌ با‌ تهمت زدن ‌و‌ عيبجوئى غضبش را‌ بر‌ من‌ سخت گردانيد، ‌و‌ آبروى مرا نشانه تيرهاى (افتراء) خود قرار داد، ‌و‌ خوهاى پست را‌ مانند گردنبند بر‌ من‌ بست كه‌ هميشه در‌ خودش بود، ‌و‌ به‌ مكرش خشمش را‌ بر‌ من‌ سخت نمود، ‌و‌ با‌ فريبش قصد من‌ كرد

  ̶    پس اى خداى من‌ تو‌ را‌ خواندم در‌ حاليكه فريادرسى تو‌ را‌ مى طلبيدم، ‌و‌ به‌ زودى اجابت كردن تو‌ اعتماد داشتم، ‌و‌ مى دانستم كسى كه‌ در‌ سايه ‌ى‌ رحمت تو‌ جا گرفت شكست نمى خورد، ‌و‌ كسى كه‌ به‌ پناهگاه انتقام تو‌ پناهنده شد (از كسى) نمى ترسد پس‌ تو‌ مرا به‌ توانائيت از‌ سختى او‌ بازداشتى،

  ̶    و چه بسيار ابرهاى شر ‌و‌ بدى كه‌ آنها را‌ از‌ من‌ گشودى، ‌و‌ ابرهاى نعمتهائى كه‌ آنها را‌ بر‌ من‌ باراندى، ‌و‌ جويهاى رحمت ‌و‌ مهربانى كه‌ آنها را‌ پهن كردى، ‌و‌ عافيت ‌و‌ تندرستى كه‌ ‌آن را‌ بر‌ من‌ پوشاندى، ‌و‌ چشمهاى پيشامدهاى ناگوار كه‌ آنها را‌ كور گردانيدى، ‌و‌ پرده هاى اندوههائى كه‌ آنها را‌ برداشتى،

  ̶    و چه بسيار گمان نيكى را‌ كه‌ گواهى نموده ‌و‌ پذيرفتى، ‌و‌ فقر ‌و‌ نيازمندى كه‌ جبران نمودى، ‌و‌ در‌ افتادنى را‌ كه‌ برداشته ايستاندى، ‌و‌ بى چيزى كه‌ تغيير دادى،

  ̶    همه ‌ى‌ آنها انعام ‌و‌ احسان از‌ جانب تو‌ است، ‌و‌ در‌ همه ‌ى‌ آنها كوشش نمودن من‌ در‌ نافرمانيهايت بود، بدكردارى من‌ تو‌ را‌ از‌ كامل گردانيدن احسانت بازنداشت، ‌و‌ مرا ‌آن همه احسان ‌و‌ نيكى از‌ آنچه تو‌ را‌ به‌ خشم آورد منع ‌و‌ جلوگيرى ننمود تو‌ از‌ آنچه بكار مى بندى مسئول نمى شوى،

  ̶    قسم به‌ ذات بى مانندت چون از‌ تو‌ (نعمتى) درخواست شده بخشيده اى ‌و‌ درخواست نشده به‌ بخشش آغاز نموده اى، ‌و‌ احسانت كه‌ طلبيده شده اندك نداده اى، ‌و‌ تو‌ اى مولى ‌و‌ آقاى من‌ ابا نموده ‌و‌ نمى خواهى جز احسان ‌و‌ اكرام ‌و‌ نيكى كردن ‌و‌ نعمت بخشيدن را‌ ‌و‌ من‌ امتناع كرده ‌و‌ نمى خواهم مگر افكندن خود را‌ بدون تامل در‌ محرماتت، ‌و‌ تجاوز از‌ حدود ‌و‌ احكامت ‌و‌ غفلت ‌و‌ بى خبرى از‌ تهديدت پس‌ تو‌ را‌ است سپاس اى خداى من‌ توانائى كه‌ مغلوب نمى شود، ‌و‌ مهلت دهنده اى كه‌ عجله نمى كند،

  ̶    اين جاى كسى است كه‌ به‌ فراوانى نعمتها(ى تو) اقرار نموده، ‌و‌ آنها را‌ با‌ كوتاهى (در شكر) مقابله نموده، ‌و‌ درباره ‌ى‌ خود به‌ تضييع ‌و‌ تباه ساختن گواهى داده،

  ̶    بار خدايا من‌ به‌ وسيله ‌ى‌ منزلت بلند پايه ‌ى‌ (حضرت) محمد (صلى الله عليه ‌و‌ آله) ‌و‌ مقام گرامى على (عليه السلام) به‌ سوى تو‌ تقرب مى جويم، ‌و‌ به‌ سبب آنان به‌ درگاهت رومى آورم كه‌ مرا از‌ شر ‌و‌ بدى آنچه از‌ شر ‌آن پناه مى طلبند پناه دهى زيرا پناه دادن تو‌ مرا در‌ برابر توانگريت بر‌ تو‌ دشوار نيست، ‌و‌ تو‌ را‌ در‌ برابر توانائيت به‌ رنج نمى افكند ‌و‌ تو‌ بر‌ هر‌ چيز توانائى،

  ̶    پس اى خداى من‌ از‌ رحمت ‌و‌ مهربانى ‌و‌ هميشگى توفيق ‌و‌ راهنمائى خود به‌ من‌ ببخش آنچه كه‌ ‌آن را‌ نردبان قرار دهم كه‌ به‌ وسيله ‌ى‌ ‌آن به‌ سوى خوشنوديت بالا روم، ‌و‌ از‌ عقاب ‌و‌ كيفرت ايمن گردم، اى مهربانترين مهربانان

   
   
 • مطالب مرتبط
 • سند صحيفه
  از دعاهاى امام عليه السلام است در‌ درخواست دور گردانيدن اندوهها (از خدا)
  از دعاهاى امام عليه السلام است در‌ خضوع ‌و‌ فروتنى براى خداى توانا ‌و‌ بزرگ
  از دعاهاى امام عليه السلام است در‌ اصرار به‌ (درخواست از) خداى تعالى
  از دعاهاى امام عليه السلام است در‌ تضرع ‌و‌ زارى ‌و‌ خضوع ‌و‌ فروتنى
  از دعاهاى امام عليه السلام است در‌ ترس (از خداى تعالى)
  از دعاهاى امام عليه السلام است روز اضحى (عيد قربان كه‌ دهم ماه ذى الحجه است) ‌و‌ روز جمعه
  از دعاهاى امام عليه السلام است در‌ روز عرفه (نهم ماه ذى الحجه)
  از دعاهاى امام عليه السلام است در‌ روز فطر ‌و‌ در‌ روز جمعه هنگامى كه‌ نماز ‌آن را‌ بجا مى آورد رو‌ به‌ قبله مى ايستاد ‌و‌ مى گفت
  از دعاهاى امام عليه السلام است درباره ‌ى‌ وداع ‌و‌ بدرود ماه رمضان
  از دعاهاى امام عليه السلام است هنگامى كه‌ ماه رمضان مى رسيد
  از دعاهاى امام عليه السلام است هنگامى كه‌ به‌ هلال ‌و‌ ماه نو نگاه مى كرد
  از دعاهاى امام عليه السلام است هنگام ختم كردن قرآن
  از دعاهاى امام عليه السلام است در‌ درخواست پرده پوشى ‌و‌ حفظ ‌و‌ نگهدارى
  از دعاهاى امام عليه السلام است هنگامى كه‌ خبر مرگ كسى به‌ او‌ مى رسيد يا‌ ياد مردن مى نمود
  از دعاهاى امام عليه السلام است در‌ درخواست عفو ‌و‌ گذشت ‌و‌ رحمت ‌و‌ مهربانى (از خدا)
  از دعاهاى امام عليه السلام است در‌ عذرخواهى از‌ دادخواهيهاى مردم ‌و‌ از‌ كوتاهى در‌ حقوق ايشان ‌و‌ در‌ آزادى از‌ آتش (به وسيله ‌ى‌ توبه)
  از دعاهاى امام عليه السلام است هنگامى كه‌ به‌ ناتوانى از‌ بجا آوردن شكر ‌و‌ سپاس اقرار مى نمود
  از دعاهاى امام عليه السلام است هنگامى كه‌ به‌ ابر ‌و‌ برق نگاه مى كرد ‌و‌ بانگ رعد را‌ مى شنيد
  از دعاهاى امام عليه السلام است در‌ خوشنودى (به قضا ‌و‌ قدر) هنگامى كه‌ به‌ اهل دنيا نگاه مى كرد  
  نام :
  نام خانوادگی :
  ایمیل :
   
  متن :
  متوسط امتیاز :
  %0
  تعداد آراء :
  0
  امتیاز شما :