صحيفه سجاديه
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 • از دعاهاى امام عليه السلام است روز اضحى (عيد قربان كه‌ دهم ماه ذى الحجه است) ‌و‌ روز جمعه   
 • ارسال به دوستان
 •  
 •  
 • از دعاهاى امام عليه السلام است روز اضحى (عيد قربان كه‌ دهم ماه ذى الحجه است) ‌و‌ روز جمعه

  ̶    بار خدايا اين روز (اضحى ‌و‌ جمعه) با‌ بركت ‌و‌ نيكو ‌و‌ با‌ يمن است، ‌و‌ مسلمانان در‌ اطراف زمين تو‌ در‌ ‌آن (براى بندگى) اجتماع نموده اند، ‌و‌ درخواست كننده ‌ى‌ (آمرزش) ‌و‌ طلب كننده ‌ى‌ (نعمت) ‌و‌ خواهنده ‌ى‌ (پاداش) ‌و‌ ترسنده ‌ى‌ ايشان (از عذاب) حاضر مى شوند ‌و‌ بيناى در‌ حاجتهاى آنان توئى پس‌ به‌ سبب بخشش ‌و‌ نيكيت ‌و‌ آسان بودن بر‌ تو‌ آنچه را‌ مى خواهم از‌ تو‌ درخواست مى كنم كه‌ بر‌ محمد ‌و‌ آل‌ او‌ درود فرستى،

  ̶    و از‌ تو‌ درخواست مى نمايم بار خدايا پروردگارا كه‌ تو‌ را‌ است تسلط ‌و‌ پادشاهى ‌و‌ تو‌ را‌ است سپاس، معبود بحقى جز تو‌ نيست، خداى بردبار بزرگوار مهربان بسيار نعمت دهنده داراى عظمت ‌و‌ احسان، پديد آورنده ‌ى‌ آسمانها ‌و‌ زمين، كه‌ هرگاه ميان بندگان خود كه‌ با‌ ايمان هستند، خير ‌و‌ نيكى يا‌ تندرستى يا‌ بركت ‌و‌ فراوانى يا‌ هدايت ‌و‌ رستگارى يا‌ عمل به‌ طاعت ‌و‌ فرمانبرى از‌ خويش، يا‌ خيرى كه‌ به‌ ‌آن بر‌ ايشان منت مى نهى ‌و‌ آنان را‌ به‌ سوى خود راهنمائى مى كنى، يا‌ براى آنها در‌ درگاهت درجه ‌و‌ پايه اى بلند مى گردانى، يا‌ به‌ وسيله ‌ى‌ ‌آن نيكئى از‌ نيكى دنيا ‌و‌ آخرت به‌ اينان عطا مى نمائى قسمت ‌و‌ نصيب ‌و‌ بهره ‌ى‌ مرا از‌ ‌آن بسيار گردانى 

  ̶    از تو‌ درخواست مى نمايم بار خدايا تو‌ را‌ است پادشاهى ‌و‌ سپاس، ‌و‌ پرستش شده ‌ى‌ بحقى جز تو‌ نيست، كه‌ درود فرستى بر‌ محمد ‌و‌ آل‌ محمد بنده ‌و‌ فرستاده ‌و‌ دوست ‌و‌ اختيار شده (از ميان مردم) ‌و‌ برگزيده ‌ى‌ خود از‌ آفريدگانت، ‌و‌ بر‌ آل‌ محمد كه‌ نيكوكاران ‌و‌ پاكان (از گناه) ‌و‌ خوبانند، درودى كه‌ كسى جز تو‌ بر‌ شمردن ‌آن توانائى نداشته باشد، ‌و‌ اينكه ما‌ را‌ در‌ دعاء ‌و‌ درخواست شايسته ‌ى‌ هر‌ كه‌ از‌ بندگان با‌ ايمانت كه‌ در‌ اين روز تو‌ را‌ مى خواند شريك گردانى، اى پروردگار جهانيان، ‌و‌ ما‌ ‌و‌ ايشان را‌ بيامرزى، زيرا تو‌ بر‌ هر‌ چيز توانائى،

  ̶    بار خدايا حاجت ‌و‌ خواسته ام را‌ به‌ سوى تو‌ قصد نمودم، ‌و‌ درويشى ‌و‌ نيازمندى ‌و‌ بى چيزيم را‌ به‌ درگاه تو‌ فرود آوردم، در‌ حاليكه اطمينانم به‌ آمرزش ‌و‌ رحمت ‌و‌ مهربانيت از‌ عمل ‌و‌ كردارم بيشتر است، ‌و‌ همانا آمرزش ‌و‌ رحمتت از‌ گناهانم وسيع تر است، پس‌ بر‌ محمد ‌و‌ آل‌ محمد درود فرست، ‌و‌ روا كردن هر‌ حاجت ‌و‌ درخواستى را‌ كه‌ دارم به‌ سبب توانائيت بر‌ آن، ‌و‌ آسان بودنش بر‌ تو، ‌و‌ نيازمندى من‌ به‌ سوى تو، ‌و‌ بى نيازى تو‌ از‌ من‌ تو‌ خود متكفل شود ‌و‌ بپذير، زيرا من‌ هرگز جز از‌ جانب تو‌ به‌ خير نرسيده ام، ‌و‌ هرگز جز تو‌ بدى را‌ از‌ من‌ برنگردانده است، ‌و‌ براى كار آخرت ‌و‌ دنيايم جز تو‌ را‌ اميدوار نيستم،

  ̶    بار خدايا هر‌ كس براى رفتن به‌ سوى مخلوق ‌و‌ آفريده اى به‌ اميد صله ‌و‌ درخواست احسان ‌و‌ بخشش او‌ مهيا ‌و‌ آماده شود، پس‌ اى مولى ‌و‌ آقاى من‌ مهيا ‌و‌ آماده شدن من‌ امروز به‌ اميد عفو ‌و‌ گذشت ‌و‌ درخواست احسان ‌و‌ بخششت به‌ سوى تو‌ است،

  ̶    بار خدايا بر‌ محمد ‌و‌ آل‌ محمد درود فرست، ‌و‌ امروز ‌آن اميد مرا نوميد مگردان، اى كسى كه‌ درخواست كننده اى او‌ را‌ به‌ رنج نمى اندازد، ‌و‌ عطا ‌و‌ بخششى (توانگرى) او‌ را‌ كم نمى گرداند، زيرا من‌ از‌ روى اعتماد داشتنم به‌ كردار شايسته اى كه‌ ‌آن را‌ پيش فرستاده، ‌و‌ به‌ شفاعت مخلوق ‌و‌ آفريده اى كه‌ به‌ او‌ اميد داشته باشم جز شفاعت (حضرت) محمد ‌و‌ اهل بيت ‌و‌ خويشان او‌ (حضرت زهرا ‌و‌ ائمه (ع)) كه‌ بر‌ او‌ ‌و‌ ايشان درود تو‌ باد به‌ سوى تو‌ نيامده ام

  ̶    به درگاه تو‌ آمده ام در‌ حاليكه به‌ گناه ‌و‌ بد كردن به‌ خود اعتراف دارم، به‌ درگاه تو‌ آمده ام در‌ حاليكه عفو ‌و‌ گذشت بزرگت را‌ اميدوارم كه‌ به‌ سبب ‌آن از‌ خطاكاران گذشتى، سپس طول ‌و‌ بسيارى ايستادگيشان بر‌ گناه بزرگ تو‌ را‌ بازنداشته از‌ اينكه بر‌ ايشان رحمت ‌و‌ آمرزش احسان نمائى 

  ̶    پس اى كسى كه‌ رحمت ‌و‌ مهربانى او‌ فراخ، ‌و‌ عفو ‌و‌ گذشتش بزرگ است، اى عظيم ‌و‌ بزرگوار اى كريم ‌و‌ بخشنده، بر‌ محمد ‌و‌ آل‌ محمد درود فرست، ‌و‌ به‌ رحمت ‌و‌ مهربانيت بر‌ من‌ احسان فرما ‌و‌ به‌ فضل ‌و‌ نيكيت بر‌ من‌ مهربان باش، ‌و‌ به‌ آمرزشت بر‌ من‌ گشايش ده،

  ̶    بار خدايا اين مقام ‌و‌ جايگاه (نماز عيد ‌و‌ جمعه) براى جانشينان ‌و‌ برگزيدگان تو‌ است، ‌و‌ (خلفاء جور) جاهاى امناء ‌و‌ درستكاران تو‌ را‌ در‌ درجه ‌و‌ پايه ‌ى‌ بلندى كه‌ ايشان را‌ به‌ ‌آن اختصاص ‌و‌ برترى داده اى ربودند ‌و‌ (براى آزمايش بندگانت) توئى تقديركننده براى ‌آن (غضب خلافت) در‌ حاليكه فرمان تو‌ مغلوب نمى شود ‌و‌ از‌ تدبير (قضا ‌و‌ قدر) قطعى تو‌ هرگونه خواسته باشى ‌و‌ هر‌ زمان ‌و‌ روزگار كه‌ بخواهى درنمى گذرد، ‌و‌ توئى تقديركننده براى آنچه (حكمت اقتضا مى كند و) تو‌ به‌ ‌آن (از ديگران) داناترى در‌ آفرينش ‌و‌ اراده ات متهم نيستى، تا‌ اينكه (بر اثر غصب خلافت) برگزيدگان ‌و‌ جانشينان تو‌ شكست خوردند ‌و‌ حقشان از‌ دست رفت، حكم تو‌ را‌ تبديل گشته، ‌و‌ كتاب تو‌ (قرآن) را‌ دور انداخته، ‌و‌ واجبات را‌ از‌ مقاصد ‌و‌ راههاى روشن تو‌ تغيير يافته، ‌و‌ روشهاى پيغمبرت (مستحبات) را‌ ترك شده مى بينند،

  ̶    بار خدايا دشمنان ايشان را‌ از‌ پيشينيان ‌و‌ پيسينيان (تا روز قيامت) ‌و‌ هر‌ كه‌ را‌ به‌ اعمال ‌و‌ كردار آنان راضى مى شود ‌و‌ دوستان ‌و‌ پيروانشان را‌ لعنت كن،

  ̶    بار خدايا بر‌ محمد ‌و‌ آل‌ محمد درود فرست، زيرا تو‌ (در همه ‌ى‌ كارهايت) ستوده شده ‌ى‌ بزرگوارى، مانند رحمتها ‌و‌ نيكيها ‌و‌ درودهاى تو‌ ‌و‌ تحيات تو‌ به‌ برگزيدگانت: ابراهيم ‌و‌ آل‌ ابراهيم، ‌و‌ به‌ گشايش ‌و‌ دور شدن غم ‌و‌ آسايش ‌و‌ يارى كردن ‌و‌ تسلط دادن ‌و‌ كمك كردن ايشان شتاب فرما،

  ̶    بار خدايا مرا از‌ اهل توحيد ‌و‌ از‌ اهل ايمان ‌و‌ گروندگان به‌ خود ‌و‌ از‌ اهل تصديق ‌و‌ باوردارندگان به‌ پيغمبرت ‌و‌ پيشوايانى كه‌ طاعت ‌و‌ پيروى از‌ ايشان را‌ واجب كرده اى قرار ده‌ از‌ كسانى كه‌ ‌آن توحيد ‌و‌ ايمان به‌ وسيله ‌ى‌ ايشان ‌و‌ به‌ دستهاى آنها واقع مى گردد، ‌و‌ دعايم را‌ روا كن اى پروردگار جهانيان،

  ̶    بار خدايا خشم تو‌ را‌ (اراده ‌ى‌ انتقام ترا) جز حلم ‌و‌ بردباريت، ‌و‌ سختى خشمت را‌ جز عفو ‌و‌ گذشتت بازنمى گرداند، ‌و‌ جز رحمت ‌و‌ مهربانيت از‌ عذابت زنهار نمى دهد، ‌و‌ مرا از‌ (عقاب) تو‌ جز تضرع ‌و‌ زارى به‌ درگاهت ‌و‌ در‌ برابرت نمى رهاند، پس‌ بر‌ محمد ‌و‌ آل‌ محمد درود فرست ‌و‌ ما‌ را‌ اى خداى من‌ از‌ جانب خود به‌ وسيله ‌ى‌ قدرت ‌و‌ توانائى كه‌ با‌ ‌آن مردگان بندگانت را‌ زنده مى گردانى، ‌و‌ شهرهاى مرده (بى آب ‌و‌ علف) را‌ زندگى مى بخشى گشايشى ببخش،

  ̶    و مرا اى خداى من‌ اندوهناك نميران تا‌ دعايم را‌ مستجاب فرمائى، ‌و‌ از‌ اجابت ‌و‌ روا كردن دعايم آگاهم سازى ‌و‌ مزه ‌ى‌ عافيت ‌و‌ تندرستى را‌ تا‌ پايان زندگيم به‌ من‌ بچشان، ‌و‌ دشمنم را‌ بر‌ من‌ شاد مگردان ‌و‌ او‌ را‌ بر‌ من‌ متمكن ‌و‌ توانا مكن ‌و‌ او‌ را‌ بر‌ من‌ مسلط منما،

  ̶    اى خداى من‌ اگر تو‌ مرا بلندمرتبه گردانى پس‌ كيست آنكه مرا پست نمايد، ‌و‌ اگر مرا پست كنى پس‌ كيست آنكه بلندم گرداند ‌و‌ اگر مرا گرامى دارى پس‌ كيست آنكه خوارم گرداند، ‌و‌ اگر مرا خوار كنى پس‌ كيست آنكه گراميم دارد، ‌و‌ اگر مرا عذاب نمائى پس‌ كيست آنكه بر‌ من‌ مهربانى كند، ‌و‌ اگر مرا هلاك سازى پس‌ كيست آنكه درباره ‌ى‌ بنده ات براى تو‌ مانع ‌و‌ جلوگير شود، يا‌ در‌ كار او‌ از‌ تو‌ مسئلت نمايد ‌و‌ من‌ به‌ راستى دانسته ام كه‌ در‌ حكم ‌و‌ فرمانت ستمى ‌و‌ در‌ انتقام گيريت شتابى نيست ‌و‌ جز اين نيست كه‌ كسى عجله كند كه‌ از‌ فوت شدن ‌و‌ وقت كار گذشتن بترسد، ‌و‌ ضعيف ‌و‌ ناتوان به‌ ستم نيازمند است، ‌و‌ تو‌ اى خداى من- برترى از‌ اينكه ستم يا‌ شتاب كنى برترى بزرگ 

  ̶    بار خدايا بر‌ محمد ‌و‌ آل‌ محمد درود فرست، ‌و‌ مرا هدف بلا ‌و‌ گرفتارى ‌و‌ نشانه ‌ى‌ انتقام ‌و‌ به‌ كيفر رساندنت مگردان ‌و‌ مرا مهلت ده، ‌و‌ اندوهم را‌ ببر، ‌و‌ از‌ لغزشم درگذر ‌و‌ به‌ گرفتارى پس‌ از‌ گرفتارى دچارم مكن، زيرا ناتوانى ‌و‌ بيچارگى ‌و‌ تضرع ‌و‌ زاريم را‌ به‌ سوى خود مى بينى،

  ̶    بار خدايا امروز از‌ خشمت به‌ تو‌ پناه مى برم، پس‌ بر‌ محمد ‌و‌ آل‌ او‌ درود فرست، ‌و‌ مرا پناه ده،

  ̶    و امروز از‌ خشم سخت تو‌ از‌ تو‌ زنهار مى جويم، پس‌ بر‌ محمد ‌و‌ آل‌ او‌ درود فرست، ‌و‌ مرا زنهار ده‌ 

  ̶    و ايمنى از‌ عذاب ‌و‌ كيفرت را‌ از‌ تو‌ درخواست مى نمايم، پس‌ بر‌ محمد ‌و‌ آل‌ او‌ درود فرست ‌و‌ مرا ايمن گردان،

  ̶    و از‌ تو‌ راهنمائى مى طلبم پس‌ بر‌ محمد ‌و‌ آل‌ او‌ درود فرست ‌و‌ مرا راهنمائى نما،

  ̶    و از‌ تو‌ يارى مى خواهم پس‌ بر‌ محمد ‌و‌ آل‌ او‌ درود فرست ‌و‌ مرا يارى فرما،

  ̶    و از‌ تو‌ رحمت مى خواهم پس‌ بر‌ محمد ‌و‌ آل‌ او‌ درود فرست ‌و‌ بر‌ من‌ رحم كن،

  ̶    و از‌ تو‌ بى نيازى مى طلبم پس‌ بر‌ محمد ‌و‌ آل‌ او‌ درود فرست ‌و‌ مرا بى نياز كن،

  ̶    و از‌ تو‌ روزى مى خواهم پس‌ بر‌ محمد ‌و‌ آل‌ او‌ درود فرست ‌و‌ مرا روزى ده،

  ̶    و از‌ تو‌ كمك طلب مى كنم پس‌ بر‌ محمد ‌و‌ آل‌ او‌ درود فرست ‌و‌ مرا كمك نما،

  ̶    و از‌ گناهان گذشته ام آمرزش مى طلبم پس‌ بر‌ محمد ‌و‌ آل‌ او‌ درود فرست ‌و‌ مرا بيامرز،

  ̶    و از‌ تو‌ مى خواهم كه‌ مرا (از گناه) بازدارى پس‌ بر‌ محمد ‌و‌ آل‌ او‌ درود فرست، ‌و‌ مرا بازدار، زيرا اگر تو‌ بخواهى من‌ هرگز به‌ چيزى كه‌ ‌آن را‌ از‌ من‌ نپسنديده اى برنمى گردم،

  ̶    اى پروردگار من‌ اى پروردگار من، اى بسيار مهربان اى بسيار بخشنده اى داراى عظمت ‌و‌ احسان بر‌ محمد ‌و‌ آل‌ او‌ درود فرست، ‌و‌ آنچه از‌ درگاهت طلبيده ‌و‌ خواسته ام ‌و‌ در‌ ‌آن به‌ درگاه تو‌ تضرع ‌و‌ زارى نمودم برايم مستجاب فرما، ‌و‌ ‌آن را‌ بخواه ‌و‌ مقدر ‌و‌ حكم كن ‌و‌ امضاء كن ‌و‌ بگذران، ‌و‌ در‌ آنچه كه‌ حكم مى كنى براى من‌ خير ده، ‌و‌ در‌ ‌آن خواسته ها برايم بركت ده‌ ‌و‌ به‌ وسيله ‌ى‌ ‌آن بر‌ من‌ احسان نما، ‌و‌ مرا به‌ آنچه از‌ ‌آن عطا كنى نيكبخت ساز ‌و‌ از‌ فضل ‌و‌ بخشش خود ‌و‌ فراخى آنچه نزد تو‌ است به‌ من‌ بيافزا، زيرا تو‌ توانگر بخشنده اى ‌و‌ ‌آن را‌ به‌ خير ‌و‌ نيكى آخرت ‌و‌ نعمت فراوان ‌آن سرا پيوسته فرما اى مهربانترين مهربانان
  ̶    سپس دعا كن به‌ آنچه برايت آشكار گردد ‌و‌ بر‌ محمد ‌و‌ آل‌ او‌ هزار بار صلوات فرست (بگو: اللهم صل على محمد ‌و‌ آل‌ محمد) امام (ع) اين چنين مى كرده

   
   
 • مطالب مرتبط
 • سند صحيفه
  از دعاهاى امام عليه السلام است در‌ درخواست دور گردانيدن اندوهها (از خدا)
  از دعاهاى امام عليه السلام است در‌ خضوع ‌و‌ فروتنى براى خداى توانا ‌و‌ بزرگ
  از دعاهاى امام عليه السلام است در‌ اصرار به‌ (درخواست از) خداى تعالى
  از دعاهاى امام عليه السلام است در‌ تضرع ‌و‌ زارى ‌و‌ خضوع ‌و‌ فروتنى
  از دعاهاى امام عليه السلام است در‌ ترس (از خداى تعالى)
  از دعاهاى امام عليه السلام است در‌ دور ساختن مكر ‌و‌ فريب دشمنان ‌و‌ بازگردانيدن سختى ايشان
  از دعاهاى امام عليه السلام است در‌ روز عرفه (نهم ماه ذى الحجه)
  از دعاهاى امام عليه السلام است در‌ روز فطر ‌و‌ در‌ روز جمعه هنگامى كه‌ نماز ‌آن را‌ بجا مى آورد رو‌ به‌ قبله مى ايستاد ‌و‌ مى گفت
  از دعاهاى امام عليه السلام است درباره ‌ى‌ وداع ‌و‌ بدرود ماه رمضان
  از دعاهاى امام عليه السلام است هنگامى كه‌ ماه رمضان مى رسيد
  از دعاهاى امام عليه السلام است هنگامى كه‌ به‌ هلال ‌و‌ ماه نو نگاه مى كرد
  از دعاهاى امام عليه السلام است هنگام ختم كردن قرآن
  از دعاهاى امام عليه السلام است در‌ درخواست پرده پوشى ‌و‌ حفظ ‌و‌ نگهدارى
  از دعاهاى امام عليه السلام است هنگامى كه‌ خبر مرگ كسى به‌ او‌ مى رسيد يا‌ ياد مردن مى نمود
  از دعاهاى امام عليه السلام است در‌ درخواست عفو ‌و‌ گذشت ‌و‌ رحمت ‌و‌ مهربانى (از خدا)
  از دعاهاى امام عليه السلام است در‌ عذرخواهى از‌ دادخواهيهاى مردم ‌و‌ از‌ كوتاهى در‌ حقوق ايشان ‌و‌ در‌ آزادى از‌ آتش (به وسيله ‌ى‌ توبه)
  از دعاهاى امام عليه السلام است هنگامى كه‌ به‌ ناتوانى از‌ بجا آوردن شكر ‌و‌ سپاس اقرار مى نمود
  از دعاهاى امام عليه السلام است هنگامى كه‌ به‌ ابر ‌و‌ برق نگاه مى كرد ‌و‌ بانگ رعد را‌ مى شنيد
  از دعاهاى امام عليه السلام است در‌ خوشنودى (به قضا ‌و‌ قدر) هنگامى كه‌ به‌ اهل دنيا نگاه مى كرد  
  نام :
  نام خانوادگی :
  ایمیل :
   
  متن :
  متوسط امتیاز :
  %0
  تعداد آراء :
  0
  امتیاز شما :