صحيفه سجاديه
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 • درخواست حاجت ‌از‌ خدا   
 • 1389-08-01 8:51:59  
 • تعداد بازدید : 1631   
 • ارسال به دوستان
 •  
 •  
 • درخواست حاجت ‌از‌ خدا

  دعاى ‌آن‌ حضرت عليه السلام است هى هنگام درخواست حاجت ‌از‌ خداى متعال  


  •    اى خدايى ‌كه‌ درگاهت مقصد حاجت هاست.
  •    اى آنكه پيشگاهت جايگاه رسيدن ‌به‌ خواسته هاست.
  •    اى آنكه ‌در‌ برابر نعمت هايت بهايى نستانى.
  •    اى آنكه عطايت ‌را‌ ‌با‌ منت نهادن تيره نگردانى.
  •    اى آنكه همگان ‌به‌ ‌تو‌ ‌بى‌ نياز شوند ‌و‌ ‌از‌ ‌تو‌ ‌بى‌ نياز نمى گردند.
  •    اى آنكه همگان ‌به‌ ‌تو‌ مشتاقند ‌و‌ ‌رخ‌ ‌بر‌ تافتن ‌از‌ ‌تو‌ ‌را‌ نتوانند.
  •    اى آنكه درخواستها خزانه هايت ‌را‌ تهى نمى سازد.
  •    اى آنكه ابزارها، حكمتت ‌را‌ دگرگون نمى كند.
  •    اى آنكه حاجت حاجتمندان ‌از‌ ‌تو‌ منقطع نشود.
  •    اى آنكه دعاى دعاكنندگان ‌به‌ رنجت نيفكند.
  •    تو خود ‌را‌ ‌به‌ ‌بى‌ نيازى ‌از‌ آفريدگانت ستوده اى، ‌و‌ خود شايسته ‌ى‌ ‌بى‌ نيازى ‌از‌ آنانى.

  •    آنان ‌را‌ ‌به‌ نيازمندى توصيف كرده ‌اى‌ ‌و‌ آنان نيازمندى ‌به‌ ‌تو‌ ‌را‌ سزاوارند.

  •    پس ‌هر‌ ‌كه‌ رفع نيازمنديش ‌را‌ ‌از‌ درگاهت خواهد ‌و‌ دفع بينواييش ‌را‌ ‌از‌ پيشگاهت جويد، ‌بى‌ گمان نيازمنديش ‌را‌ ‌در‌ جايگاه بايسته طلبيده، ‌و‌ خواسته ‌اش‌ ‌را‌ ‌از‌ راه شايسته خواسته.

  •    پس، ‌هر‌ ‌كه‌ دست نياز ‌به‌ سوى آفريدگانت برد، ‌و‌ ‌يا‌ يكى ‌از‌ آنان را-به ‌جز‌ تو-سبب برآمدن حاجتش داند، ‌بى‌ گمان ‌به‌ نوميدى گراييده، ‌و‌ سزاوار ‌از‌ دست دادن بخشت گشته.

  •    بار خدايا، مرا حاجتى است ‌كه‌ توان دستيابى بدان ‌را‌ ‌در‌ خود نمى بينم، ‌و‌ براى ‌آن‌ چاره ‌اى‌ نمى يابم، ‌و‌ نفسم مرا ‌بر‌ ‌آن‌ ‌مى‌ دارد ‌كه‌ ‌آن‌ ‌را‌ نزد كسى برم ‌كه‌ خود ‌در‌ روا شدن حاجت نيازمند ‌تو‌ ‌مى‌ باشد، ‌و‌ براى خواسته هايش كسى ‌را‌ ‌جز‌ ‌تو‌ نمى يابد، ‌و‌ اين لغزشى بود ‌از‌ لغزش خطاكاران، ‌و‌ خطايى ‌از‌ خطاى گنهكاران.

  •    پس ‌با‌ هشدارت ‌از‌ غفلتم ‌به‌ خود آمدم، ‌و‌ ‌به‌ ياريت ‌پس‌ ‌از‌ لغزش بپا خاستم، ‌و‌ ‌با‌ راهنماييت ‌از‌ سرنگونى رهيدم.

  •    و گفتم: پروردگارم منزه است! چگونه نيازمندى دست نياز ‌به‌ سوى نيازمند ديگرى برد؟! چگونه تهيدستى انتظار ‌از‌ تهيدست ديگرى دارد؟!

  •    پس خداوندا، ‌با‌ اشتياق، ‌رو‌ ‌به‌ ‌تو‌ آوردم ‌و‌ ‌با‌ اعتماد، اميد ‌به‌ ‌تو‌ بستم.
  •    و دريافتم ‌كه‌ ‌هر‌ ‌چه‌ بيشتر ‌از‌ ‌تو‌ بخواهم ‌در‌ برابر داراييت ناچيز است. ‌و‌ ‌هر‌ ‌چه‌ بزرگتر ‌از‌ ‌تو‌ طلب كنم ‌در‌ برابر گستردگى عطايت كوچك است. جود ‌و‌ احسانت افزون ‌تر‌ ‌از‌ هرگونه درخواست است، ‌و‌ دستت ‌در‌ عطا ‌و‌ بخشش فراتر ‌از‌ ‌هر‌ دست است.

  •    بار خدايا، ‌بر‌ محمد ‌و‌ خاندانش درود فرست ‌و‌ ‌با‌ ‌من‌ ‌به‌ كرمت آنگونه رفتار ‌كن‌ ‌كه‌ دوست ‌مى‌ دارم، ‌نه‌ ‌به‌ دادگريت آنگونه ‌كه‌ سزاوارم، ‌من‌ نخستين ‌كس‌ نيستم ‌كه‌ سزاوار منع است ‌و‌ اكنون ‌رو‌ ‌به‌ ‌تو‌ آورده ‌و‌ ‌تو‌ ‌با‌ عطابت ‌وى‌ ‌را‌ نواختى، ‌و‌ نيز نخسيتن ‌كس‌ نيستم ‌كه‌ مستوجب حرمان است ‌و‌ دست طلب ‌به‌ سويت آورده ‌و‌ ‌تو‌ نوميدش نساختى.

  •    بار خدايا، ‌بر‌ محمد ‌و‌ خاندانش درود فرست، دعايم ‌را‌ اجابت كن! فريادم ‌را‌ پاسخ ده! ‌بر‌ زاريم ترحم كن! صدايم ‌را‌ بشنو!

  •    از خود نوميدم مكن، رشته اميدم ‌را‌ ‌با‌ خود مگسل ‌و‌ ‌در‌ اين حاجت ‌و‌ ديگر حاجتها ‌به‌ درگاه ديگرانم مران.

  •    خداوندا، ياريم ‌كن‌ ‌كه‌ مطلبم برآيد، ‌و‌ حاجتم روا شود، ‌و‌ پيش ‌از‌ آنكه اين مكان ‌را‌ ترك گويم ‌به‌ خواسته ‌ام‌ برسم، بدان سان ‌كه‌ سختى ‌ها‌ ‌را‌ ‌بر‌ ‌من‌ آسان كنى، ‌و‌ ‌در‌ ‌هر‌ كار آنچه ‌را‌ خيرم ‌در‌ ‌آن‌ است مقدر دارى.

  •    خداوندا، ‌بر‌ محمد ‌و‌ خاندانش دورد فرست، درودى پيوسته، ‌رو‌ ‌به‌ فزونى، ‌بى‌ گسست ‌و‌ ‌بى‌ پايان، مرا بدان يارى رسان، ‌و‌ وسيله ‌ى‌ ‌بر‌ آمدن حاجتم گردان، ‌كه‌ ‌تو‌ گشاده دست ‌و‌ سخاوتمندى.

  •    پروردگارا، حاجتم اين است، حاجت خود ‌را‌ ياد ‌كن‌ آنگاه ‌سر‌ ‌به‌ سجده گزار بگوى: فضل ‌تو‌ آسوده خاطرم ساخته، ‌و‌ احسانت مرا ‌به‌ سويت آورده، ‌تو‌ ‌را‌ ‌به‌ ‌تو‌ ‌و‌ ‌به‌ محمد ‌و‌ خاندانش صلى الله عليه ‌و‌ آله ‌و‌ سلم سوگند ‌مى‌ دهم- ‌اى‌ كرم گستر- ‌كه‌ مرا نوميد بازنگردانى.

   
  نام :
  نام خانوادگی :
  ایمیل :
   
  متن :
  متوسط امتیاز :
  %49
  تعداد آراء :
  2
  امتیاز شما :